Normalisointi

Normalisointi tehdään, jotta teräkselle saadaan tasainen ja hienorakeinen rakenne, josta seuraa ennustettavat ja toivotut pito-ominaisuudet ja joka parantaa työstettävyyttä. Esimerkiksi kuumataonta, kuumavalssaus ja teräksen valu eivät ole mikrorakenteiltaan homogeenisia, vaan niissä voi olla aivan liian suuria, mutta myöskin pieniä rakeita ja ne voivat sisältää eitoivottuja rakenteen aineisosia, kuten bainitin ja karbidin erottumista. Sen laatuinen mikrorakenne on negatiivinen koskien niin lujuutta kuin sitkeyttä, joita työstämisominaisuudet edellyttävät.

Normalisointi alkaa lämmittämällä austenointialue, 800 - 920°C:een lyhyellä pitoajalla, jolloin uudet ja pienemmät austenit-rakeet muodostuvat alkuperäisistä, tavallisesti ferrit-perliittisestä, rakenteesta. Tämän jälkeen tapahtuu viilennys/jäähdytys valvotusti ja riittävällä nopeudella, jonka yhteydessä ferrit-perlistinen mikrorakenne syntyy. Tämä rakenne on vielä hienorakeisempi ja siinä on homogeenisempi ja parempi raekoon jakauma kuin aiemmin.

Lähde: Stål- och värmebehandling – En handbok (8.2.1)