Karbonitrering

Karbonitrering är en variant av sätthärdning och inte en nitreringsprocess. Karbonitrering innebär att, förutom kol, även kväve tillförs stålet genom en tillsats av ammoniak till ugnsatmosfären under uppkolningen. Karbonitrering går att utföra både vid gasuppkolning och lågtrycksprocesser.

Kväve ökar ythärdbarheten markant. Detta gör att lägre legerade stålsorter kan användas. Härdbarhetsökningen motverkar också sänkningen av härdbarheten som orsakats av förluster av legeringselement från grundmaterialet genom inre oxidation (gasuppkolning) eller manganeffusion (vakuumuppkolning).

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.4.9)

Nyhetsbrev