Postoxidering

Genom att utföra en postoxidering i luft, vattenånga eller dikväveoxid (N2O, lustgas) efter nitrokarburering fås en avsevärd förbättring av korrosionsmotståndet. Oxidationen görs under en kort tid vid ca 450 – 550 oC.

Ett 1- 3 µm tjockt svart skikt bildas ovanpå det fasomvandlade skiktet. Man kan styra processen mot andra färger.

För att få de goda korrosionsegenskaperna ska skiktet bestå av magnetit, Fe3O4.

Ref. Stål- och värmebehandling – En handbok (8.12.13)

Nyhetsbrev